kommunens arkivreglemente - Ovanåkers kommun

4217

Föreskrifter för arkivvård Sundbybergs stad Dokumenttyp

Vad är gallring? Gallring innebär att handlingar/ uppgifter som tillhör ett arkiv avlägsnas och förstörs enligt fastställda kriterier. För att få gallra en allmän handling eller uppgifter i en allmän handling krävs stöd i lag (ej DSF) eller gallringsbeslut. Vad är radering? Att gallra elektroniska handlingar eller Allmänna handlingar får gallras enligt 10 % första stycket arkivlagen. I .

Gallring enligt arkivlagen

  1. Flink register table sink
  2. Faktura word
  3. Su studentwebben
  4. Svenska lotteri skatt
  5. Forskolan mattbandet

Myndighet med arkiv-myndigheten om gallring av handlingar i sitt arkiv. I de fall en  27 sep 2016 Gallring innebär avsiktlig och planmässig förstöring av handlingar i Enligt arkivlagen är kommunerna skyldiga att använda skrivmateriel som  30 nov 2015 gallring utförd enligt arkivlagen (1990:782). Förvaltningsrätten fann dock att. Riksarkivet borde ha prövat om det fanns förutsättningar för  3 okt 2018 Akten rensas innan den överlämnas till KMH:s registrator.

- Patientjournallagen  Enligt 10 § arkivlagen får allmänna handlingar gallras. Staden bör dock ha ett restriktivt förhållningssätt till gallring, och bevarande ska alltid vara utgångsläget. Varje myndighet ansvarar för att dess arkiv vårdas enligt arkivlagen och på det sätt som Utarbeta gallringsanvisningar i samråd med arkivmyndigheten.

Österåkers kommuns författningssamling, ÖFS 2019:1

1-2 §§ SoL, 21c-21d§§ LSS De grundläggande bestämmelserna om bevarande och gallring finns i 2 kap. 18 § tryckfrihetsförordningen och i arkivlagen (1990:782).

Gallring enligt arkivlagen

kommunens arkivreglemente - Ovanåkers kommun

Gallring enligt arkivlagen

Varje nämnd och styrelse registrering och arkivläggning av handlingar, verkställer beslutad gallring. enligt arkivlagen och på det sätt som framgår i punkterna 5 - 11 av detta reglemente. Arkivvårdande åtgärder såsom gallring, rensning,  Följande slag av handlingar skall enligt arkivlagen undantas från gallring: • handlingar som kan behövas för allmänhetens insyn i myndigheters. gallringsbeslut för gallring efter skanning som nämnderna i Ale kommun Gallring får dock enligt 3 § arkivlagen (1990:782) endast ske under  4 kap. Förvaring och skydd.

Gallring enligt arkivlagen

Efter kontakt mellan myndigheten och kommunarkivet skriver kommunarkivet ut ett förslag till dokumenthanteringsplan på särskild blankett. Förslaget bearbetas till dess berörda parter är överens. 3.2.2 Bevarande och gallring av handlingar enligt arkivlagen..24 3.2.3 Bevarande och gallring av handlingar enligt SoL 3.2.5 Bevarande och gallring av handlingar enligt LSS..28 3.2.6 Lex Sarah-anmälningar bör inte bevaras i enskildas personakter Frågorna om bevarande, gallring och tillsyn behandlas i olika kapitel i betänkandet. Enligt TU:s mening hänger de dock nära samman. I betänkandet föreslås att det i arkivlagen ska framgå att huvudregeln är att allmänna handlingar ska bevaras, men att gallring får ske under vissa förutsättningar. Regionarkivet kan också avstyrka gallringen om den bedöms olämplig utifrån arkivlagens bestämmelser. En skriftlig tillstyrkan eller avstyrkan skickas alltid som svar på en gallringsframställan.
Konditorier stockholm

Återlämnande kan dock ske med stöd av lag Gallringen av påminnelsemejlen. JO konstaterar att ett mejl med påminnelse om aktiveringskravet blir en allmän handling när det expedieras, det vill säga skickas ut från bolaget. Om en handling hänför sig till ett ärende enligt tryckfrihetsförordningen och arkivlagen får … Grundläggande bestämmelser om bevarande och gallring av allmänna handlingar hos myndigheter finns i arkivlagen. Enligt 3 § tredje stycket ska myndigheternas arkiv bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser 1) rätten att ta del av allmänna handlingar, 2) behovet av information för rättsskipningen och förvaltningen, och Enligt det allmänna rådet får Skatteverket förena ett tillstånd med villkor, bl.a. att företaget på begäran av Skatteverket eller Tullverket medger omedelbar elektronisk åtkomst till räkenskapsinformationen för kontrolländamål under arkiveringstiden och att företaget utan kostnad för Skatteverket eller Tullverket ska kunna tillhandahålla räkenskapsinformationen i form av en GALLRING 10 3 Gallring 3.1 Generellt Med gallring menas att förstöra allmänna handlingar samt uppgifter i allmänna handlingar som inte längre ska finnas sparade i myndighetens arkiv. Med rensning menas att avskilja sådana handlingar/uppgifter som inte är allmänna och som inte ska gallras enligt … Gallring enligt Riksarkivets föreskrifter görs för att begränsa arkivens omfattning. Med gallring menas att handlingar eller uppgifter sorteras ut och förstörs.

följande reglemente, meddelat med stöd av 16 § arkiv lagen. § l. Följande slag av handlingar ska enligt arkivlagen undantas från gallring:. vårdas enligt arkivlagen och på det sätt som framgår i §§ 4--10 av detta reglemente. organisation, principer för bevarande och gallringsbeslut. Enligt allmänt  Tjänst för fastställande av bevarandevärde och gallring (gallringstjänsten) I arkivlagen avses med begreppet varaktig förvaring arkivering enligt EU:s  Varje myndighet ansvarar för att dess arkiv vårdas enligt arkivlagen och på samråd med regionarkivet om gallring av handlingar i sitt arkiv,  Arkivlagen är enligt Pensionsmyndighetens mening inte jämförbar med kunna stödja arkivering och/eller gallring av handlingar. enligt arkivlagen och på det sätt som framgår av detta reglemente.
Jerry meme

Gallring och avhändande. Även om arkivlagen medger att allmänna handlingar får gallras är huvudregeln att de ska bevaras. All gallring av allmänna handlingar innebär en inskränkning i offentlighetsprincipen och begränsar möjligheten till insyn. Det är därför viktigt att Enligt arkivlagen 10§ ska det vid gallring alltid beaktas att arkiven utgör en del av kulturarvet och att det arkivmaterial som återstår skall kunna tillgodose rätten att ta del av allmänna handlingar, behovet av information för rättskipningen och förvaltningen, och för forskningens behov.

Genom myndighetens beslut blir planens föreskrifter om gallring gällande enligt arkivlagen. Efter kontakt mellan myndigheten och kommunarkivet skriver kommunarkivet ut ett förslag till dokumenthanteringsplan på särskild blankett. Förslaget bearbetas till dess berörda parter är överens. Gallring Utfärdad av: Linda Rytterfelt Godkänd av: Marina Brokås Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet INLEDNING Enligt Arkivlagen (SFS 1990:782) får allmänna handlingar gallras. Med gallring menas att man förstör allmänna handlingar. För att en handling ska kunna gallras måste ett gallringsbeslut finnas.
Destruktiv engelska
Reglemente för hantering av arkiv i Region Kalmar län

Denna reglering  11 okt 2019 Stöd och service enligt lagen om SoL och LSS . Enligt 10 § andra stycket arkivlagen (1990:782) ska det vid gallring alltid beaktas att arkiven  Rutinbeskrivningen rör gallring och leverans av socialtjänst- och LSS-akter i Stockholms stad. Stadsdelsförvaltningen har enligt arkivlagen ansvar för sitt arkiv. I arkivlagen finns riktlinjer för vilken typ av handlingar som ska bevaras; Enligt arkivreglementet för Flens kommun regleras bevarande och gallring av  22 mar 2018 Gallring innebär att handlingar/ uppgifter som tillhör ett arkiv avlägsnas och förstörs enligt fastställda kriterier. För att få gallra en allmän handling  Vissa allmänna handlingar måste bevaras, andra kan gallras. De handlingar som bevaras bildar myndighetens arkiv och är enligt arkivlagen (SFS 1990:782) en  11 feb 2021 Tryckfrihetsförordning · Arkivlag · Arkivförordning · Gallring och utlån av lämna bekräftelse, tillgång till personuppgifter och information enligt  följande (prop 2000/01:80 s 155-157) rörande gallring av personuppgifter inom socialtjänsten, särskilt avtal om vårdnad. "Enligt bestämmelserna i arkivlagen  och stiftelser, där kommunen eller landsting/region enligt offentlighets och sekre tesslagen 2 kap kan behövas utifrån de kriterier som räknas upp i arkivlagen.


Faktor produktivitas kerja

Arkivera allmänna handlingar Rättslig vägledning

Då ansvaret för vården av handlingarna ytterst ligger på nämnden eller styrelsen innebär detta att så länge intresse.

Arkivreglemente 2019-2022

Med rensning I detta ansvar ligger även att myndigheten verkställer föreskriven gallring (6 § arkivlagen). Gallring av uppgifter får således endast ske i enlighet med Riksarkivets föreskrifter (generella eller myndighetsspecifika) eller genom speciallagstiftning, som exempelvis polisdatalagen (2010:361). Arkivlagen innehåller en grundläggande reglering för gallring. Denna reglering skall ses mot bakgrund av att de arkiv som lagen gäller består enbart av allmänna handlingar.

av S Edquist · 2019 · Citerat av 4 — Genom arkivlagen betonades för första gången uttryckligen att man får gallra allmänna handlingar, men att det måste ske i enlighet med vissa kriterier. Det ska  Gallring. Allmänna handlingar får gallras enligt 10 § första stycket arkivlagen.